Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Promocji i Obsługi Inwestora
Kierownik
Adres komórki
Młodzieżowa 2, Urząd Miejski Poniatowa
Telefon
Kierownik Wydziału - wew. 16
Fax
48818203573
Email

Informacje dodatkowe

Zakres działania Wydziału:
1) prowadzenie działalności informacyjnej o działalności i o wynikach pracy organów Gminy, w tym przez utrzymywanie kontaktów z mediami, 2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe na podstawie informacji uzyskanych od merytorycznych pracowników, 3) nadzór merytoryczny i redagowanie strony internetowej Urzędu oraz profili społecznościowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 4) przygotowywanie artykułów prasowych oraz koordynacja wydawania gazety gminnej oraz organizacja kontaktów z prasą i środkami masowego przekazu, 5) gromadzenie, archiwizacja oraz przetwarzanie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom, 6) przygotowanie i zlecanie do wykonania oraz rozpowszechniania opracowań dotyczących Gminy, 7) prowadzenie spraw z zakresu programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych, 8) aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach tzw. projektów miękkich, 9) realizacja zadań wykonywanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, w tym zadań szeroko pojętej rewitalizacji finansowanej ze środków Unii Europejskiej, 10) opracowywanie planów promocji zasobów Gminy, w tym redagowanie interaktywnej mapy działek inwestycyjnych w Gminie, 11) koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję Gminy, 12) gromadzenie oraz archiwizacja informacji o lokalnych przedsiębiorcach, koordynowanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie promowania Gminy oraz lokalnych przedsięwzięć, 13) prowadzenie spraw zlecania i powierzania organizacjom pozarządowym zadań o charakterze pożytku publicznego, w tym organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów oraz nadzór nad prawidłowością realizacji dotacji, 14) przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach herbu, flagi, logo i hymnu Gminy, 15) prowadzenie i aktualizacja wykazu stowarzyszeń działających na terenie Gminy, 16) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach wspólnych przedsięwzięć oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań, 17) wykonywanie zadań Gminy określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji, 18) koordynacja zadań oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami w zakresie sportu, kultury i turystyki oraz innych gminnych uroczystości, 19) prowadzenie ewidencji działalności hotelarskiej i agroturystycznej, 20) przyjmowanie i przetwarzanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 21) opracowywanie rocznego planu zakupów materiałów promujących Gminę, 22) przygotowywanie oraz udział w targach i wystawach promujących Gminę, 23) prowadzenie dokumentacji miejskich wydarzeń, imprez kulturalnych i sportowych, 24) współdziałanie z CKPiT i OSiR w zakresie opracowywania kalendarzy imprez sportowych, kulturalnych i gospodarczych, 25) organizacja i koordynacja współpracy z miastami partnerskimi, 26) przygotowywanie wspólnie z innymi komórkami Urzędu oferty inwestycyjnej i promocyjnej Gminy, 27) realizacja zadań Gminy związanych z szeroko rozumianym pojęciem ekonomii społecznej.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 205
mail: dzial.gosp@um.poniatowa.pl


Stanowisko:
Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 205
mail: dzial.gosp@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 204
mail: projekty@um.poniatowa.pl


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Okres obejmowania stanowiska:
od 2017-10-01 do 2020-09-18
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 205
mail: promocja@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz ich realizacji
Okres obejmowania stanowiska:
od 2016-03-01 do 2018-07-15
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 205
mail: fundusze@um.poniatowa.pl


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Dacka Jolanta
Data wytworzenia informacji:
2016-09-30
Osoba wprowadzająca informację:
Dacka Jolanta
Dodano do BIP dnia:
2016-09-29