Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik
Adres komórki
Młodzieżowa 2, Urząd Miejski Poniatowa
Telefon
Kierownik Wydziału - wew. 15
Kancelaria - Punkt Obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim 81 8204836 - wew.10
Fax
48818203573
Email

Informacje dodatkowe

Zakres działania Wydziału: 1) planowanie i rozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Gminy, 2) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy, 3) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania w zakresie zadań wydziału, 4) przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, przebudowy i remontów finansowanych przez Gminę, 5) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania umów, 6)      przygotowywanie informacji do planu budżetu w zakresie inwestycji, przebudów i remontów oraz do sprawozdania z jego realizacji, 7) budowa i remonty kanalizacji deszczowej, 8) prowadzenie ewidencji mienia gminnego w zakresie infrastruktury technicznej, 9) współdziałanie z właścicielami sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych oraz teletechnicznych w sprawie infrastruktury zlokalizowanej na terenie Gminy, 10) ustalanie opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej (opłaty adiacenckie), 11) pozyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących funduszy pomocowych i innych środków zewnętrznych, 12) informowanie jednostek organizacyjnych Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych, 13) opracowywanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych, 14) realizacja, rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie projektów, które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych, 15) przygotowywanie i prowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach instrukcji wewnętrznej, 16) sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień, 17) realizacja zadań i przygotowywanie aktów prawnych wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, 18) koordynacja działań w zakresie zamówień publicznych gminnych jednostek organizacyjnych, 19) przygotowanie całości prac związanych z opracowaniem z aktualizacją i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 20) wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie, 21) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji, 22) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 23) dokonywanie analizy i wyboru obszarów Gminy, dla których należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja wniosków o zmianę pzp, 24) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian zagospodarowania przestrzennego, 25) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, 26) opiniowanie projektów prac geologicznych zgłaszanych do realizacji na terenie Gminy, 27) naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna), 28) nadzór nad zawartością systemu informacji przestrzennej prezentowanego na stronie http://poniatowa.e‑mapa.net/, 29) utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych w tym planowanie ich budowy, przebudowy i remontów, 30) zapewnienie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zdarzeń na drogach gminnych oraz chodnikach, 31) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów, 32) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 33) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu, 34) naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu bez zezwolenia oraz za przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określono w zezwoleniu, 35) wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmian w ich klasyfikacji, 36) zarządzanie siecią dróg lokalnych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu ustawy o drogach publicznych w tym prowadzenie ewidencji dróg i mostów na terenie Gminy, przygotowywanie projektów organizacji ruchu, 37) prowadzenie działań dotyczących oświetlania ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej, 38) budowanie i utrzymanie infrastruktury przystankowej, 39) bieżąca współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich, 40) prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych Urzędu, 41) wykonywanie zadań należących do Gminy wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury, oraz sprawowanie nadzoru nad zabytkami zlokalizowanymi w Gminie, 42) prowadzenia spraw podziału nieruchomości, 43) prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy określonych w ustawie z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 44) prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, 45) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach scalania i podziału i rozgraniczania nieruchomości, 46) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów , trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu, 47) aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu, 48) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkownika wieczystego i właściciela działki budowlanej określonych w umowach sprzedaży, 49) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 50) prowadzenie spraw w zakresie wykonywania przez Burmistrza z prawa pierwokupu, 51) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i sporządzanie informacji o mieniu, 52) efektywne zabezpieczanie i ubezpieczanie mienia gminnego, 53) sporządzanie rocznych sprawozdań w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, 54) prowadzenie spraw sprzedaży, nabycia przekazywania nieruchomości gminnych w dzierżawę, zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, określanie cen i opłat związanych, w tym przygotowanie decyzji administracyjnych, 55) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów, 56) prowadzenie spraw wspólnot gruntowych, 57) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy, wznawianie granic gruntów gminnych, 58) tworzenie zasobów gruntów dla potrzeb Gminy na cele zabudowy, 59) wnoszenie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz wnioskowanie o zmiany w księgach w tym ujawnianie prawa własności, 60) ogłaszanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy, 61) ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na wyznaczone przepisami prawa nieruchomości rolne stanowiące własność Skarbu Państwa, 62) prowadzenie spraw gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz spraw z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 63) tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowanie nim oraz dbałość o prawidłowe zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy i współdziałanie z zarządcami, 64) przygotowywanie projektów i realizacja uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy, 65) współpraca i reprezentacja interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, 66) wykonywanie czynności zmierzających do ustanowienia odrębnej własności lokali, 67) prowadzenie postępowania związanego z regulacją wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności oraz współużytkowaniu gruntów, 68) przygotowywanie propozycji stawek czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy, 69) nadzór nad realizacją umowy o zarządzanie i administrowanie zasobem lokalowym Gminy, 70) obsługa Komisji Mieszkaniowej.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. gospodarki nieruchomościami
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 201
mail: numeracja@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 203
mail: inwestycje@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 202
mail: planowanie@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Kierownika Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 203
mail: remonty@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 203
mail: zamowienia@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 201
mail: gospodarka.g@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz ich realizacji
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 202
mail: rozliczenia@um.poniatowa.pl


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Okres obejmowania stanowiska:
od 2000-01-06 do 2020-10-31
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 201
mail: numeracja@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-09-15 do 2019-08-31
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 202
mail: zamowienia@um.poniatowa.pl


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Okres obejmowania stanowiska:
od 1995-03-24 do 2020-09-18
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 201
mail: kzubrzycki@um.poniatowa.pl


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Dacka Jolanta
Data wytworzenia informacji:
2016-09-30
Osoba wprowadzająca informację:
Dacka Jolanta
Dodano do BIP dnia:
2016-09-30